C‌ornet & Renard vertrekt elke keer vanuit de concrete vraag die  haar wordt voorgelegd en gaat op zoek naar de gepaste oplossing. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de opdrachtgever, de overheid en het team van deskundigen en uitvoerders betrokken in het project. Hieronder een greep uit wat Cornet & Renard voor u allemaal kan betekenen.

Bodemonderzoek

Ondersteuning bij, uitvoering en opmaak van bodemonderzoeken in het Vlaamse, Brusselse en Waalse Gewest. Cornet & Renard heeft meer dan 25 jaar ervaring met bodemonderzoeken in België en daarbuiten. Hierbij is zowel gewerkt op kleine historische terreinen als grote actieve industriële sites, op zowel klassieke verontreinigingen als meer exotische stoffen. Geen terrein of verontreiniging is te vreemd voor Cornet & Renard.

Evaluatie

Evaluatie van bodemonderzoeken, risico-evaluaties en bodemsaneringen op het vlak van verontreinigingssituatie, saneringsaansprakelijkheid, risicomodellering, wetgeving, verplichtingen, procedures en uitvoering. Bodemverontreiniging en de bijhorende wetgeving is een complexe materie. Een frisse kijk biedt u mogelijk het nodige inzicht om uit een complex dossier te geraken of de zekerheid dat u op de goede weg bent met de aanpak van de verontreiniging.

Historisch onderzoek

U‌itvoering van historische onderzoek met als doel de bepaling van de oorsprong, de inschatting van ouderdom en de  aard van de verontreiniging. In het kader van dit soort milieukundig forensisch onderzoek beschikt Cornet & Renard over een brede kennis aan historische industriële processen. Cornet & Renard heeft zich ook toegelegd op het verzamelen van historisch materiaal en bronnen over het Belgische industriële verleden. Dit inzicht laat toe om de plichtige voor aanpak van de verontreiniging correct te bepalen, de risico's juist in te schatten en een gepaste aanpak uit te werken.

Interpretatie

Interpretatie van complexe bodem- en grondwaterverontreinigingen aangevuld met visualisatie. Verontreinigingen kunnen in de bodem onder verschillende vormen voorkomen en zo naar receptoren verspreiden. Hierbij speelt een goed inzicht in de opbouw en samenstelling van de bodem en de eigenschappen van de verontreinigingen en belangrijke rol. Cornet & Renard  biedt naast een ruime ervaring in geologie, hydrogeologie, biologie, bodemchemie en -fysica ook de mogelijkheid om de gegevens op een begrijpbare en voor de verdere aanpak bruikbare manier weer te geven. 

Risico-evaluatie

Uitvoering van risico-evaluaties voor bodem- en grondwaterverontreinigingen. Cornet & Renard heeft zich gespecialiseerd in het uitvoeren van risico-evaluaties omdat ze de noodzaak voor en ook de te behalen doelstelling van een sanering bepalen. Zowel de bepaling van het humane, ecologische als verspreidingsrisico voor zowel genormeerde als niet-genormeerde stoffen zijn mogelijk. Daarnaast biedt deze specialisatie ook de mogelijkheid om reeds in het onderzoeksstadium terreinspecifieke toetsingswaarden voor niet-genormeerde stoffen te bepalen en zo eventueel overbodige onderzoeken en/of maatregelen te voorkomen.

Saneringsconcept

Opmaak van een haalbaar saneringsconcept met integratie in het terreingebruik of de herontwikkeling. Een sanering wordt pas haalbaar wanneer de realisatie financieel binnen de economische activiteiten van de plichtige draagbaar is. Daarom is niet enkel de techniek voor de uitvoering belangrijk, maar ook de integratie van de sanering in bedrijfsvoering op of de herontwikkeling en nabestemming van een terrein. Cornet & Renard vertrekt dan ook steeds van een alomvattende visie op een project, waarvan de sanering een onderdeel is.

CSIA

Compound Specific Isotope Analyses (CSIA) voor  bron- en pluimkarakterisatie en bepaling van de afbraaksnelheid. Samen met een Duitse partner heeft Cornet & Renard zich toegespitst op het uitvoeren en interpreteren van stabiele isotopen analyses op organische verontreinigingen als onderdeel van milieukundig forensisch onderzoek. Deze techniek biedt de mogelijkheid om verontreinigingen van dezelfde stof maar een verschillende oorsprong te onderscheiden, wat een klassieke chemische analyse niet kan. Eveneens kan ook worden bepaald of een verontreiniging in grondwater door verdunning of afbraak afneemt en hoe snel dit proces verloopt. Dit zijn cruciale gegevens voor het welslagen van een grondwatersanering.

Ontwikkeling technieken

Uitvoering van en ondersteuning bij de ontwikkeling van nieuwe onderzoekstechnieken. De ontwikkeling van nieuwe technologieën en informatica biedt talrijke mogelijkheden om in de problematiek van bodemverontreinigingen een beter inzicht te krijgen of om op een meer efficiënte manier gegevens te verzamelen. Daarom is Cornet & Renard steeds op zoek naar nieuwe ontwikkelingen die een relevante bijdrage aan het onderzoek kunnen leveren. Naast de gepaste partners opsporen en betrekken in een project werkt Cornet & Renard ook met partners aan het ontwikkelen van nieuwe technieken. In een gezamenlijk project met iFLUX (B) en Isodetect (D) wordt gewerkt aan een IsoFlux module om fluxmetingen met stabiele isotoopanalyses te combineren.