De bodem

De bodem is de bovenste laag van onze aardkorst. Ze vormt de basis voor alle leven op het vaste land. De bodem bestaat uit een complex en dynamisch systeem van sedimenten, mineralen, organismen, gassen en water en wordt gekenmerkt door een heel eigen ecosysteem. De bodem kent verschillende functies: als habitat voor bodemorganismen, als recyclagefabriek van nutriënten en organisch afval, als beheerder van de waterkwaliteit, als regulator van de samenstelling van de atmosfeer, als kritische factor voor het ecosysteem op aarde, ... 

Het goed functioneren van onze bodem wordt door verschillende processen als gevolg van menselijke activiteiten bedreigd. Cornet & Renard richt zich voornamelijk op de impact van verontreinigingen in de bodem en het grondwater. Hierbij wordt nagegaan of er effectief een risico van uitgaat, hoe dit risico zo haalbaar mogelijk kan worden aangepakt en wat de oorsprong van de verontreiniging is.